Giessenland 65

4223 MZ Hoornaar

Tel 0183 58 98 95

Fax 0183 58 98 98

..:: Privacy Policy ::..

Alles wat met u en uw kind(eren) besproken wordt is vertrouwelijk. Dat betekent dat ik daar nooit zonder uw toestemming met anderen over mag praten. Dit is bij wet geregeld en bij de beroepsvereniging vastgelegd. Het kan nodig zijn om met uw huisarts, de school van uw kind of met de casusregisseur van het wijkteam te overleggen. Dit gebeurt echter uitsluitend met uw ondertekende schriftelijke toestemming en met een duidelijk doel. Eenmaal ondertekend en toch van toestemming af willen zien dan kan dat. Alle gegevens rondom diagnostiek en behandeling worden bewaard in een dossier. U heeft recht op inzage, correctie en afschrift en u mag een verzoek tot vernietiging indienen mocht dit nodig zijn. Het dossier blijft volgens de beroepscode van de NVO 15 jaar (digitaal) bewaard.

..:: Privacy Verklaring ::..

KIND & CONSULT hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met mij opnemen:


Drs. Cora Bongers-Zaal
KIND & CONSULT
0183 589895

Kind en Consult is geregistreerd lid van:

Vakgroep Shantala Massage
NVO
NVO

Kind en Consult is actief voor zorgverleners:

Neuroscan Dordrecht

Kind en Consult is aangesloten bij:

Psyzorg